Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Art. 1 Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen, werken, leveringen en diensten, onder de hierna volgende voorwaarden welke van rechtswege voorrang hebben op het gemeen recht, de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Art. 2 Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de actuele grondstofkost (houtkost), salarissen, sociale lasten van toepassing op vandaag en zullen herzien worden in functie van de wijzigingen die zouden optreden in deze productiekosten volgens de gebruikelijke formule voor openbare werken (typebestek 100).

Art. 3 Aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die slechts bij benadering worden opgegeven. Het overschrijden van de opgegeven leverings- en uitvoeringsdata kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

Art. 4 De door ons geformuleerde offerte is gebaseerd op de door de koper meegedeelde informatie. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper voormelde offerte aanvaardt. Na aanvaarding van de offerte verrichten wij definitieve opmetingen op basis waarvan een orderbevestiging wordt overgemaakt aan de koper. Aangezien de door ons verrichte opmetingen kunnen afwijken van de gegevens die de koper ons meedeelt, kan de prijs op deze orderbevestiging afwijken van deze vermeld op de oorspronkelijk overgemaakte offerte. Het is de prijs vermeld op de orderbevestiging die de voorwaarden bepaald waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen.

Art. 5 Zichtbare gebreken welke de koper redelijkerwijs kan vaststellen bij de levering moeten door de Zichtbare gebreken welke de koper redelijkerwijs kan vaststellen bij de levering moeten door de koper op straffe van verval per aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld, ofwel binnen koper op straffe van verval per aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld, ofwel bin-nen de drie (3) werkdagen na de plaatsing indien de trap(pen) door onze diensten word(t)(en) geplaatst ofwel, indien de trap(pen) niet door onze diensten word(t)(en) geplaatst, binnen de drie (3) dagen na plaatst, ofwel, indien de trap(pen) niet door onze diensten word(t)(en) geplaatst, binnen de drie (3) de levering.. Vermits het om een natuurproduct gaat, kan de verkoper in geen geval aan-sprakelijk gesteld worden voor niet-belangrijke kleur-of toonverschillen dewelke kunnen optreden gesteld worden voor niet-belangrijke kleur- of toonverschillen dewelke kunnen optreden tussen de tussen de kleur zoals gekozen in de toonzaal of op staal en de geleverde trap(pen) Verlijmingen van het hout, welke noodzakelijk en onvermijdelijk zijn bij brede, zware of gebogen onderdelen zijn eveneens te aanvaarden door de koper. Gedurende drie jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum waarborgt de verkoper en/of geplaatst materiaal elke fabricatie-of grondstoffout. Massieve trap- pen kunnen onder invloed van temperatuur-en vochtigheidsschommelingen krimpen of barsten vertonen. Dit is een eigenschap van massief hout. Voor dergelijke verschijnselen kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden. Op alle afwerkingslagen (lakken, kleuren, vernissen, hardwaxolie, …) is er geen waarborg - deze zullen ten gepaste tijde door de klant moeten onderhouden worden - ,evenals op glas. De waarborg gaat niet verder dan het herstellen van het defecte materiaal of van de vervanging van het als defect zijnde erkende stuk en beloopt maximaal de waarde van de verkochte goederen. Elke schade aangebracht door derden of welke te wijten zijn aan abnormaal gebruik of exploitatie is uitgesloten. Alle kosten voor het vervoer, de douane, het monteren en demonteren zijn ten laste van de koper. De waarborgverbintenissen zijn persoonlijk tegenover de koper aangegaan. Indien de koper de geleverde goederen aan derden overdraagt, kunnen deze laatsten niet rechtstreeks tegenover de verkoper op de waarborg beroepen. De waarborg geldt bovendien enkel wanneer de goederen normaal gebruikt en onderhouden worden, zoniet blijven alle kosten ten laste van de koper.

Art. 6 Indien onze trap(pen) blank worden geleverd, dus zonder tinten en vernissen, raden wij een snelle behandeling ten zeerste aan, gezien het maximale drooggehalte van het door ons gebruikte massieve hout. Het is geraadzaam om onmiddellijk na de plaatsing in te strijken met poriënvuller of met een houtveredelingsproduct, ook op de niet zichtbare kanten. Dit belet een overtollige opname van bouwvocht, nog aanwezig in de pas gebouwde woning. Derhalve kan overmatig krimpen, scheuren of barsten voorkomen worden. Tijdelijk afdekken van de trap(pen) is ten laste van de klant. Wij raden het gebruik van geribd karton, papier of linnen aan. Plastic is af te raden, vermits dit condensatie en bijgevolg vlekken of verkleuring van het hout kan teweeg brengen.

Art. 7 Indien een correcte plaatsing het verwijderen van muren, leidingen, bestaande trap(pen) plinten, bepleistering, dorpels of behangpapier vereist, moeten deze werken uitgevoerd worden door de koper voor de dag van de plaatsing. Indien deze werken door onze plaatsers worden uitgevoerd, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade en dit kan in geen geval aanleiding geven tot eventuele schadevergoeding. Aanpassingswerken welke door ons moeten worden uitgevoerd zullen afzonderlijk gefactureerd worden. Bij ontoereikende aanduiding door de eigenaar van de aanwezige nutsleidingen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade.

Art. 8 De levering is voorzien op het gelijksvloers of op de eerste verdieping voor zover deze gemakkelijk te bereiken is. Alle supplementaire kosten voor het bereiken van een verdieping die niet aan deze voorwaarden voldoet, zoals kosten van een meubellift, worden in rekening gebracht. Indien de werf niet toegankelijk is bij aanvang van de plaatsingswerken, zullen de daarvoor verloren werkuren in rekening gebracht worden (dit ten laste van de opdrachtgever).

Art. 9 Zodra de goederen geleverd zijn, valt het risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de koper. Derhalve dient de koper de nodige voorzorgen te nemen om de goederen te beveiligen en/of te verzekeren ter allerhande onheil. Deze bepaling doet geen afbreuk aan ons eigendomsvoorbehoud tot algehele betaling zo en gelijk gespecifieërd onder art. 15 hierna.

Art. 10 Indien er schade aangericht wordt bij levering en/of plaatsing van de trap(pen) en/of deur(en) door onze werknemers, mag het bedrag van de schade in geen geval in vermindering gebracht worden van de te betalen factuur. Onze verzekeringsmaatschappij zal voor de verdere afhandeling van de schadeclaim zorgen. Elke schadeclaim en bestek dienen per aangetekend schrijven aan de verkoper gemeld te worden en dit binnen de drie (3) werkdagen.

Art. 11 De koper verbindt er zich toe om een voorschot van 40% te betalen ten laatste binnen de acht (8) dagen na toezending aan de koper van de orderbevestiging. Behoudens tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst is het saldo bij facturatie contant betaalbaar zonder korting.

Art. 12 Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege een verwijlinterest genereren volgens de formule vervat in art. 5 van de Wet van 02/08/02 op de bestrijding van de betalingsachterstand, zijnde referentie interestvoet ECB + 12% + afronden. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfetaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het factuurbedrag.

Art. 13 Door het niet betalen van één factuur op de vervaldag, worden alle eventuele nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, afgezien van de eventuele eerder toegestane betalingsvoorwaarden. Wij behouden ons daarenboven het recht voor ieder order of lopend contract te annuleren.

Art. 14 In geval van annulatie van een bestelling, hetgeen enkel bij aangetekend schrijven kan gebeuren, zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die begroot wordt als volgt.

  • In geval van annulatie van de bestelling vooraleer de productie van de bestelde goederen wordt aangevat, is een schadevergoeding van 30% van de koopprijs verschuldigd
  • In geval van annulatie van de bestelling nadat de productie is aangevat, is de volledige koopprijs verschuldigd. De productie wordt aangevat bij de opmeting.

Art. 15 De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper niet aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan of als er zekerheid aan te wenden zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire vergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Wordt de koopwaar toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in plaats van de geleverde waren. De klant draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en/of verdwijning.

Art. 16 De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper, alwaar ook alle facturen betaalbaar zijn. Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondisement Gent zijn uitsluitend bevoegd om van alle betwistingen kennis te nemen.

Art. 17 De houtkwaliteiten, eigenschappen en de technische specificaties van onze constructiemethoden zijn beschreven in ons algemeen lastenboek, alsook ons algemeen veiligheidsplan met risicoanalyse liggen ter inzage op onze maatschappelijke zetel, Staatsbaan 289, 9870 Zulte.